Organisatie

Algemene informatie:

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Vrienden Voor Mekaar
Statutaire zetel: Baarn

KvK nummer: 62112953
RSIN: 854659213

Doelstelling:
De stichting heeft als doel het bevorderen van het geestelijk en
lichamelijk welzijn van verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte mensen in het algemeen en de cliënten van de Stichting Voor Mekaar in Baarn en haar rechtsopvolgers in het bijzonder.

Werkwijze:
De stichting tracht haar doel te bereiken door het (financieel)
ondersteunen van de werkzaamheden van de Stichting Voor Mekaar te Baarn dan wel haar rechtsopvolgers. De ondersteuning betreft met name het verlenen van (materiële) steun aan de niet subsidiabele en vergoede werkzaamheden.

Statuten: 
STATUTEN Stichting Vrienden Voor Mekaar 2014-12-12

Privacy:
De verklaring t.b.v. de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018 vindt u hier.

Organisatie/bestuur:

Voorzitter: Hans Donatz
Secretaris: Peggy Harrell
Penningmeester: Paul Frijlink

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Uitgeoefende activiteiten:
Zie de menu’s  “Donaties aan Voormekaar”  en “Archief” op deze site.

Staat van Baten en Lasten:
Financiële verantwoording 2015
Financiële verantwoording 2016
Financiële verantwoording 2017
Financiële verantwoording 2018
Financiële verantwoording 2019
Financiële verantwoording 2020